LA2

Metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

Hvad er LA2 ?

LA2  er en metodemanualen til forebyggelse og af vold og fremme af trivsel på botillbud. Metodemanualen guider fagprofessionelle og borgere til, hvordan de kan samarbejde om at forebygge vold og fremme trivsel på botilbud.
LA2 metodemanualen er udarbejdet af SOPRA for Socialstyrelsen, i et satspuljeprojekt omkring forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud. LA2 bygger på viden og forskning omkring borgerinddragelse og recovery, i arbejdet med forebyggelse af vold. L
A2 intensiverer og strukturerer forebyggelsen af vold og trusler inden for det sociale område, med udgangspunkt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden.
Den teoretiske og værdimæssige baggrund for LA2 ligger blandt andet i den traditionelle Low Arousal tilgang.

 

Borgerens indefra perspektiv:


Først og fremmest er LA2 et samtale- og refleksionsredskab, som har fokus på at forstå borgerens indefra perspektiv.

I LA2 er udgangspunktet borgerens indefra perspektiv, dvs. hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier og belastninger. Der er fokus på, hvordan borgeren oplever sin hverdag, og hvordan du som fagprofessionel kan støtte borgeren i at mestre hverdagslivets udfordringer.
Gennem strukturerede samtaler om borgerens ”indefra” perspektiv, får borgeren mulighed for, dels at lære sit eget ”indefra” perspektiv at kende (gennem det, at blive spurgt ind til det), dels at give sit bud på, hvordan de voldsomme episoder bedst kan forebygges og håndteres, og hvilken læring, der kan være af en voldsomme episode. På den måde kvalificeres borgerens ekspertposition i forhold til egne værdier og egne erfaringer. Denne kvalificering skal støtte borgeren i fremtidigt at træffe flere kvalificerede beslutninger i eget liv (empowerment).

 

Borgerens tilstræbte indefra perspektiv:


Hvis borgeren ikke kan eller vil deltage med sin egen viden om sig selv, så kan vi forsøge at sætte os i borgerens sted. Vi forsøger at sætte os i borgerens sted med udgangspunkt i observationer og fælles refleksioner og derved tilstræbe et indefra perspektiv. Det er en bevidst tilstræbelse på at forstå, hvordan borgeren oplever at være sig i netop denne situation og under netop disse vilkår. Det er vigtigt, at vi taler med flere partere om borgerens syn på sig selv og sin hverdag, fx ved at tale med pårørende og andre personer, som borgeren har tillid til.

 

De fagprofessionelles udefra perspektiv:

LA2 er også et udrednings- og refleksionsredskab, som tilvejebringer en samlet beskrivelse af de fagprofessionelles udefra perspektiv på de voldsomme episoder. LA2 hjælper de fagprofessionelle med at beskrive, hvordan de bedst muligt kan støtte borgeren i at forebygge, håndtere og mestre de voldsomme episoder og fremme hverdagstrivsel.

To ekspertpositioner:

Gennem oprigtig nysgerrighed overfor borgerens indefra perspektiv, bliver det muligt at skabe et tæt samarbejde med borgeren om at være sammen om at reducere de voldsomme episoder. Her skal de fagprofessionelles faglighed og metoder udfoldes sammen med borgerens tanker og ideer, så borgeren ikke er alene med ansvaret for at finde løsningerne. De to perspektiver kvalificerer gensidigt hinanden, og derigennem er der mulighed for forandring i retning af bedre trivsel for både borgere og fagprofessionelle.

Logo
Logo

Kursus i LA2 ved LæringsCenter Brejning

Lær at anvende, undervise og rådgive i brugen af LA2!

Læringscenter Brejning tilbyder i samarbejde med Sopra v. Trine Uhrskov og Marie Louise Stochholm, en helt ny uddannelse i LA2
- med mulighed for certificering.

Med denne uddannelse, kan du blive blandt nogle af de første i Danmark, som bliver certificeret i brugen af LA2!

Målgruppe:
Fagprofessionelle som samarbejder med borgere med udviklingshæmning.

Indhold:

Uddannelsen består af 2 moduler af hver 1 uges varighed :
LA2 Basis ( uge 5) og LA2 Advanced, Training og Trainers (uge 36).

På modul 1, LA2 Basis opnår du:

  • Kendskab til og forståelse for den teoretiske og værdimæssige baggrund for LA2.

  • At kunne anvende den traditionelle Low Arousal tilgang i praksis.

  • At kunne anvende LA2 i samarbejdet med borgere for at fremme hverdagstrivsel og forebygge voldsomme episoder.

Modulet afsluttes med opgave og eksamen som skal bestås.
Som led i eksamen tilbydes 1 times vejledning pr. kursist.
Eksamen varer ligeledes 1 time.

På modul 2, LA2 Advanced – Training of Trainers- opnår du:

  • At kunne anvende LA2 i intern rådgivning i forhold til kollegaer.

  • At kunne anvende LA2 i ekstern rådgivning i forhold til samarbejdsparter

  • At kunne undervise i LA2

  • Når du har gennemført LA2, modul 2 og bestået eksamen er du Certificeret LA2 træner og har mulighed for at blive en del af Sopras Netværk. Certificeringen skal fornyes hvert. 2. år via deltagelse i Sopras netværksmøder.

Modulet afsluttes med opgave og eksamen som skal bestås.
Som led i eksamen tilbydes 1 times vejledning pr. kursist. Eksamen varer ligeledes 1 time.

Når du har bestået eksamen på både modul 1 og modul 2, er du certificeret i LA2.

Eksamenstider og vejledningstider bliver fordelt i samarbejde med underviserne, når kurset går i gang. Du kan på datoerne for kurset se, hvilke dage der er afsat til vejledning og eksamen, men de endelige tider fordeles som sagt når forløbet er i gang.

Næste uddannelsesforløb starter i februar 2021. Har du interesse i at deltage i uddannelsen, anbefaler vi, at du tilmelder dig allerede nu. Pladserne på det igangværende forløb blev revet væk og havde samtidig en lang venteliste. 

Ønsker du at få tilsendt en brochure eller har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte os på lcb@vejle.dk

 

 

 

Billeder fra LA2 2020
kursister der lytter og samtaler